icon อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) by Jennifer Khoo ,Mun wai และ Sin yee    

http://chanimc.org/file/aroma.pdf


บทความโดย..
นพ.สมสินธู์ ฉายวิจิตร   ศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก เข้าชม(60)ครั้ง