icon การมอบหนังสือสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติให้กับศูนย์ฯ   

วันที่ 21 มค. 2557 นายศรยุทธ เรืองเวชติวงษ์ หัวหน้าประสานงานโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดจันทบุรี และนางสายลม เรืองเวชติวงษ์ ได้มอบหนังสือสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติให้กับ นายแพทย์สมสินธุ์ ฉายวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ผสมผสาน วัดคมบาง จันทบุรี จำนวน 100 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของศูนย์ฯ โครงการค่ายล้างพิษทั้งตัว เต็มรูปแบบ และโครงการส่งเสริมฟื้นฟูจิตใจของผู้ป่วยและญาติให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งทำให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (ผสมผสาน) ครบทั้งด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม (ช่วยเหลือเกื้อกูล)และด้านปัญญา


 
 

by..admin เข้าชม(1113)ครั้ง